OTOZ Animals Oświęcim logo

Inspektorat

Kim jest Inspektor ds. ochrony zwierząt:

Inspektor ds. ochrony zwierząt to funkcja, z którą wiążą się pewne, ściśle określone zobowiązania. Reprezentuje towarzystwo i w związku z tym musi znać nie tylko jego cele ale również się z nimi identyfikować. Oczywiście punktem wyjścia jest miłość do zwierząt. Równie ważna jest jednak cierpliwość i determinacja, musimy bowiem pamiętać, że radykalne zmiany nie zachodzą szybko, czasami trzeba na nie czekać.

Inspektor musi posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie funkcjonowania towarzystwa, przysługujących mu praw, obowiązujących w RP przepisów prawnych dotyczących zwierząt, a zwłaszcza Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku wraz z uzupełnieniami.

Zazwyczaj propozycję zostania inspektorem składa towarzystwo osobom współpracującym z nim w charakterze wolontariuszy w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Wybrana osoba, jeżeli wyrazi taką chęć, przechodzi przeszkolenie dotyczące zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce, tak aby w przyszłości okazały się one skuteczne, zgodne z prawem a także dla niego samego bezpieczne. O przyjęciu do grona inspektorów decyduje pomyślne zaliczenie kończącego szkolenie testu, opinia egzaminatorów potwierdzona przez prezesa towarzystwa.

Do zakresu działań Inspektora należy:

 • Współdziałanie z właściwymi instytucjami samorządowymi jak i państwowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń określonych w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku (znowelizowanej 6 czerwca 2002) wraz z uzupełnieniami oraz w dotyczących zwierząt rozporządzeniach ministrów.
 • Podejmowanie działań dotyczących wszelkich przypadków znęcania się nad zwierzętami i czynne w nich uczestnictwo.
 • Podejmowanie wszelkich interwencji i kontroli dotyczących warunków bytowych zwierząt, do których upoważnia inspektora obowiązujące prawo.
 • Kontrole dobrostanu zwierząt w schroniskach, ubojniach, hodowlach, handlu, transporcie, laboratoriach, wykorzystywanych do celów rozrywkowych, filmowych i specjalnych.
 • Uczestnictwo w sprawach karnych toczących się przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących złego traktowania zwierząt.
 • Opiniowanie i nadzorowanie akcji wyłapywania zwierząt.
 • Propagowanie zasad humanitaryzmu wobec zwierząt.
 • Za zgodą zarządu Rady Krajowej organizowanie rekrutacji inspektorów oraz inicjowanie nowych ośrodków Inspektoratu ds. ochrony zwierząt OTOZ Animals na terenie całej Polski.
 • Współpracę ze środkami masowego przekazu w nagłaśnianiu najważniejszych tematów związanych z realizacją przepisów Ustawy z dnia 21.08.1997 o ochronie zwierząt przez Inspektorat ds. ochrony zwierząt OTOZ Animals we współpracy z zarządem Rady Krajowej.
 • Współpraca w sprawie podejmowania ważnych decyzji określonych w regulaminie i powiadamianie o ważnych interwencjach centralę inspektoratu znajdującą się w Gdyni.

Obecnie Inspekcja ds. ochrony zwierząt OTOZ Animals posiada 15 Inspektoratów. Działamy na terenie województwa pomorskiego, podlaskiego, śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Przeprowadzamy szkolenia dotyczące znajomości ustawy o ochronie zwierząt, właściwego postępowania ze zwierzętami, zachowania się inspektorów podczas interwencji, współpracy ze służbami porządkowymi: policją i strażą miejską.

RSPCA szkoli Inspektorów ds.ochrony zwierząt.

Przedstawiciele RSPCA – David Bowles oraz Kasia Kilvington z departamentu zajmującego się współpracą z zagranicznymi organizacjami chroniącymi zwierzęta, a także John Wilkins – menadżer ds. szkoleń i rozwoju Inspektoratów, dnia 17.X.09r rozpoczęli w Polsce cykl szkoleń Inspektorów OTOZ Animals oraz Strażników dla Zwierząt. Trening ma na celu udoskonalenie zdobytych dotychczas umiejętności posiadanych przez Inspektorów obydwu organizacji. Oprócz przekazanej przez RSPCA wiedzy, szkolenie umożliwiło zintegrowanie Inspektorów i Strażników oraz wymianę dotychczasowych doświadczeń w zakresie przeciwdziałania okrucieństwa wobec zwierząt.

Inspektorat w Oświęcimiu działa od roku 2007

Przeprowadzamy interwencje na terenie Oświęcimia i najbliższych okolic. Wielokrotnie pomagamy nie tylko zwierzętom ale również opiekunom zwierząt, którzy z różnych powodów nie są w stanie prawidłowo sprawować opieki nad swoimi zwierzętami.

Zgłoszenia jakie do nas docierają często bywają nieuzasadnione dlatego zawsze staramy się sumiennie oceniać sytuacje jakie zastajemy podczas kontroli warunków bytowych zwierząt.

Niestety przypadków znęcania się nad zwierzętami jest wciąż bardzo wiele.

19 sierpnia Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Za ustawą opowiedziało się 382 posłów, 7 było przeciw, 14 wstrzymało się od głosu.

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt i utrzymaniu porządku w gminach przygotowano w ramach prac Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt; uczestniczyły w nich organizacje zajmujące się ochroną ich praw.

Ustawa przewiduje

 • Zwiększenie kar za znęcanie się nad zwierzętami do dwóch lat ograniczenia lub pozbawienia wolności, a za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem do trzech lat.
 • Osoba, która będzie znęcała się nad zwierzęciem, będzie mogła stracić prawo do jego posiadania na okres od roku do 10 lat.
 • Sąd będzie mógł także orzec nawiązkę w wysokości od 500 zł do 100 tys. zł na cel związany z ochroną zwierząt, wskazany przez sąd (dotąd od 25 zł do 2,5 tys. zł).
 • W myśl ustawy każdy kto napotka w lesie lub poza terenem zabudowanym porzuconego psa lub kota – w szczególności na uwięzi – musi powiadomić o tym schronisko dla zwierząt, straż gminną lub policję. Oznacza to m.in., że myśliwi nie będą mogli odstrzeliwać błąkających się zwierząt domowych.
 • Ustawa zakazuje także trzymania zwierząt na uwięzi dłużej niż 12 godzin albo w sposób powodujący cierpienie, a także na uwięzi krótszej niż trzy metry. Złamanie tego zakazu będzie wykroczeniem.
 • W ustawie zakazano także tzw. kopiowania, czyli przycinania psom ogonów i uszu dla celów estetycznych.
 • Gminy będą opracowywały co roku program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, obejmujący m.in. zapewnienie im miejsca w schronisku, sezonowe dokarmianie, poszukiwanie dla nich właścicieli, a także sterylizację lub kastrację.
 • Zakazuje się również sprzedaży zwierząt domowych na targowiskach.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin i miast. Należy pamiętać, że fakt niehumanitarnego traktowania zwierząt można zgłaszać także do inspekcji weterynaryjnej oraz na policję, która w myśl ustawy o ochronie zwierząt ma również obowiązek podejmować takie interwencje.

Bardzo często występujemy do sądu w różnych sprawach dot. znęcania się nad zwierzętami. Trzeba pamiętać, że jest kilka podstawowych zasad np. brak ogniwa obrotowego przy obroży gdzie pies może owinąć się łańcuchem i udusić, brak dostępu do wody, nie ma zacienienia kojca, ktoś przetrzymuje zwierzę w nieleczonej chorobie powodującej cierpienie zwierzęcia, wszystko to jest łamaniem prawa z art. 6 i formą znęcania się nad zwierzętami. Pod żadnym pozorem nie wolno też zostawiać psa lub kota w zamkniętym samochodzie. Wiele naszych interwencji zakończyło się diametralną poprawą warunków bytowych zwierząt ale także często byliśmy zmuszeni skierować sprawę do sądu, gdzie niejednokrotnie uzyskaliśmy wyroki skazujące. Najwyższy z nich adekwatny do przewinienia zaniedbania psa to 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata, dozór kuratora i 300 zł na schronisko. Sędzina zaznaczyła jednak, że gdyby nie fakt, iż oskarżona ma dziecko wymagające opieki, kara nie byłaby w zawieszeniu i trafiłaby do więzienia. Ponieważ jednak osoba ta zrzekła się psa, wyrok był łagodniejszy.

Podejmując interwencję staramy się dochodzić do porozumienia z właścicielem zwierząt, tłumaczyć, często nawet pomóc. Jeśli jednak właściciel nie chce z nami współpracować, to sięgamy po środki prawne, a policja może nałożyć mandat np.za brak dostępu do wody, brak ogniwa obrotowego przy obroży, brak zacienionego miejsca, brak szczepień, nieocieplonej budy podczas zimy, czy innych oznak łamania ustawy o ochronie zwierząt.

Zawsze stawiamy dobro zwierzęcia na pierwszym miejscu i staramy się oszczędzić mu stresu odbierając go właścicielowi – to jest ostateczność. Schronisko po nagłym oderwaniu od osoby, do której zwierzę jest przywiązane (pomimo że doznaje od niej krzywdy) to trauma i przeżycie. Z reguły umawiamy się z właścicielem, by poprawił te warunki na co ma określony termin, w zależności od tego jak pilna jest potrzeba. Staramy się zawsze dojść do porozumienia. Często ludzie wiedzą, że zaniedbali zwierzę, przyznają się do tego i faktycznie poprawiają warunki. W innych przypadkach wkraczamy na drogę sądową. Nazwisko zostaje na liście protokołów i po jakimś czasie powracamy w dane miejsce upewnić się, że zwierzęciu nie dzieje się żadna krzywda. Zdarza się też tak, że zgłoszenie to zwykła złośliwość sąsiedzka, więc jeśli ktoś dba o zwierzęta, to nie ma podstaw do niepokoju . Niekiedy zgłaszający problem irytują się, że nie reagujemy natychmiast, ale trzeba pamiętać, że każdy z naszych inspektorów ma swoją pracę zawodową, a te działania wykonuje charytatywnie z ramienia organizacji. Jeśli jednak istnieje podejrzenie zagrożenia życia, zjawiamy się bez zwłoki. Jako inspektorzy obsługujemy najbliższy teren z uwagi na brak funduszy, choć zdarza się, że interweniujemy dalej, np. w Wadowicach (ale sporadycznie i tylko wtedy gdy instytucje państwowe do tego powołane bagatelizują problem). W skrajnej sytuacji odbieramy zwierzęta w asyście policji.

Aby współpraca z Policją i Strażą Miejską była prawidłowa przeprowadzamy szkolenia dla tych instytucji.